Πάνος Κουτρουμπούσης: Η εποχή των ανακαλύψεων (Ποιήματα)

Στο βι­βλί­ο αυ­τό έ­χει συ­γκε­ντρω­θεί το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της ποι­η­τι­κής πα­ρα­γω­γής του Πά­νου Κου­τρου­μπού­ση, συγ­γρα­φέ­α των «cult» βι­βλί­ων En Α­γκα­λιά de Κρι­σγια­ούρ­τι..., Στο Θά­λα­μο του Μυ­θο­γράφ­φ και Η Τα­βέρ­να του Ζο­λά. Τα ποι­ή­μα­τα αυ­τά έ­χουν γρα­φτεί στο διά­στη­μα 1961-1976, άλ­λα στα ελ­λη­νι­κά κι άλ­λα στ’ αγ­γλι­κά. Ο­ρι­σμέ­να έ­χουν δη­μο­σιευ­τεί, σε προ­γε­νέ­στε­ρες εκ­δο­χές, α­πό το 1963 μέ­χρι πρό­σφα­τα, στα πε­ριο­δι­κά Stolen Paper Review, Πά­λι, London Magazine, Ό­νει­ρα Γλυ­κά, Τραμ, Δέ-λε­αρ, Big Bang, Δρα­μα­τουρ­γοί των Γιαν­ν και στο βι­βλί­ο Τι τρέ­χει;. Ό­πως και στο υ­πό­λοι­πο έρ­γο του Πά­νου Κου­τρου­μπού­ση, εί­τε πρό­κει­ται για την πε­ζο­γρα­φί­α του εί­τε για την ει­κα­στι­κή δου­λειά του, α­να­γνω­ρί­ζου­με κι ε­δώ έ­ντο­νες ε­πιρ­ρο­ές α­πό τον Σου­ρε­α­λι­σμό και την επιστημονική φαντασία, α­φο­μοιω­μέ­νες ό­μως α­πό το ι­διό­τυ­πο χιού­μορ και την ευαι­σθη­σί­α του Π.Κ.

ISBN 960-7980-32-8
128 σελ. / 14
x 21 εκ. / ελληνικά & αγγλικά / Α/Μ σχέδια του συγγραφέα / 10,40 Ευ­ρώ

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Η ποίηση του Κουτρουμπούση βάζει τον αναγνώστη σε ένα κλίμα περιθωριακό ενδεχομένως αλλά για αυτό λυτρωτικό από το εκσυγχρονισμένο ή ψευδο-εκσυγχρονισμένο, ελεγχόμενο περιβάλλον μας. ‘Τι έγιναν οι ήρωες;’, αναρωτιέται.. ‘Κοιμούνται κάτω από στρώματα μπουκάλια/ με τα χέρια στις τσέπες/ καμένοι σαν γόπες τσιγάρων/ όχι όπως παλιά/ αλλά με απελπισία/ χωρίς διαφορά από τον εχθρό. / Τα δέντρα είναι γυμνά/ ξύνοντας εμετικά νέφη/ και οι ήρωες/ εξαρτώνται’ Πικρές ανακαλύψεις.»

- Μικέλα Χαρτουλάρη, εφημ. Τα Νέα Σαββατοκύριακο, 8-9/6/2002

«Τα καταστήματα της Παλιάς Σελήνης, ο Διαγαλακτικός Θυμός, οι άσπροι δρακοσκούληκες, το Ονειρεμένο Θηρίο, τα Γκρίζα Μαγνητικά Πεδία, οι Αιώνιες Καμπύλες, το Όρος των σκιών, τα Στρώματα των Διαστάσεων, ο Γαλακτικός Εχθρός, οι Νεκροκεφαλές Βαβυλωνιακής Συκοφαντίας…Αυτό είναι όλο λοιπόν; Όχι δεν είναι. Απλά δεν χωράει σε ένα πληροφοριακό σημείωμα ο χαρακτήρας Πάνος Κουτρουμπούσης, δεν μετακομίζουν εύκολα από το ένα χαρτί στο άλλο το παράλογο βλέμμα, η διαβρωτική ειρωνεία, το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα, Πρέπει κανείς να βάλει το δάχτυλο μέσα στην πληγή για να κατανοήσει το θαύμα.»

- Περιοδικό «9», τ. 104, εφημ. Ελευθεροτυπία, 26/6/2002

«Ο τίτλος Η εποχή των ανακαλύψεων συνοψίζει περίφημα την εποχή για την οποία γράφει ο Κουτρουμπούσης, αλλά ο τίτλος ενός ποιήματος της συλλογής συνοψίζει καλύτερα το πνεύμα της: “Ττο υπερφυσικό μηχάνημα”. Το ποίημα αυτό ξεκινάει υιοθετώντας το κλασικό μοτίβο που χρησιμοποιείται για να χαιρετίσει μιαν εμφάνιση του Σούπερμαν, “Είναι πουλί;/ είν’ αεροπλάνο;” Και προτρέχει ρωτώντας μήπως “Τροχοί προσευχής;’”. Συχνά ο Κουτρουμπούσης γεφυρώνει το λαϊκό και δημοφιλές με το “υψηλό” δημιουργώντας μια αίσθηση ότι ζούμε όχι μέσα σε ένα κόσμο φυσικών φαινομένων αλλά σε μια υπερφυσική μηχανή, δηλαδή την ανθρωπότητα.»

- Great Beatty, The New York Review of Science Fiction, No174, Φεβ. 2003