Πάνος Κρητικός - Εύη Σαμπανίκου: Ιχνηλατώντας το φανταστικό: Τα ελληνικά κόμικς του φανταστικού 1978-2004

Η μελέτη αυ­τή α­πο­τε­λεί μια πρώ­τη προ­σπά­θεια συ­στη­μα­το­ποι­η­μέ­νης κα­ταγρα­φής των ι­στο­ριών κό­μικ­ς Ελ­λή­νων δη­μιουρ­γών που κι­νού­νται στο χώ­ρο του φα­ντα­στι­κού. Πε­ρι­λαμ­βά­νει δη­μιουρ­γούς που οι ι­στο­ρί­ες τους αγ­γί­ζουν το φα­ντα­στι­κό σε ό­λες του τις α­πο­χρώ­σεις, α­πό τα ο­νει­ρι­κά ο­ρά­μα­τα έ­ως τη σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κή ε­πι­στη­μο­νι­κή φα­ντα­σί­α. Ό­ταν μι­λά­με για ελ­λη­νι­κά κό­μικ­ς επι­στη­μο­νι­κής φα­ντα­σί­ας, α­να­φε­ρό­μα­στε σε έ­να πο­λύ πε­ριο­ρι­σμέ­νο α­ριθ­μό ιστο­ριών και άλ­μπουμ, α­πό τα ο­ποί­α ε­λά­χι­στα θα μπο­ρού­σαν να α­πο­δε­χθούν 100% τον ό­ρο «SF», και αυ­τό για­τί οι ε­πιρ­ρο­ές α­πό το χώ­ρο του fantasy, της ευ­ρύ­τε­ρης λο­γο­τε­χνί­ας του φα­ντα­στι­κού, και των πα­ρα­δο­σια­κών ευρω­πα­ϊ­κών κό­μικ­ς εί­ναι ι­διαί­τε­ρα έ­ντο­νες. Η α­νά­μει­ξη των ει­δών α­πο­τε­λεί βέ­βαια σύ­νη­θες φαι­νό­με­νο στο χώ­ρο της ε­πι­στη­μο­νι­κής φα­ντα­σί­ας και των κόμικ­ς μιας και ό­λοι οι δη­μιουρ­γοί, λί­γο ως πο­λύ, κα­τα­πιά­νο­νται με διά­φο­ρα θέ­μα­τα και τε­χνο­τρο­πί­ες.

Επιμέλεια - πρόλογος: Αβραάμ Κάουα
ISBN: 960-7980-95-6
95 σελ. / 16,5 x 23 εκ. / Α/Μ εικονογράφηση / 8,36 Ευρώ

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Κυκλοφόρησε και η πολύ σημαντική μελέτη Ιχνηλατώντας το Φανταστικό: Τα Ελληνικά Κόμικς του Φανταστικού 1978-2004 που αποτελεί μία σημαντική ιστορική πηγή για έναν μεγάλο αριθμό κόμικς Ελλήνων καλλιτεχνών που ασχολήθηκαν με το φανταστικό. Η έκδοση είναι πολύ σημαντική διότι φωτίζει (έστω και με αρκετές παραλείψεις) ένα μέχρι πρότινος σκοτεινό παρελθόν των ελληνικών κόμικς του φανταστικού».
- Λευτέρης Ταρλαντέζος, εφημ. Η Καθημερινή, 21/8/2005