Μαρία Μαραγκού (επιμ.): George Lappas

«Τα πλα­στι­κά στοι­χεί­α που έ­χει ει­σά­γει η δου­λειά του Λάπ­πα, ό­πως η μη ι­σορ­ρο­πί­α που υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται την ι­σορ­ρο­πί­α, τα μη με­τρη­μέ­να μέ­λη που α­ποτε­λούν συ­νά­θροι­ση ε­νός μα­γνη­τι­κού σώ­μα­τος, η α­πο­σύν­δε­ση των με­λών από τον κορ­μό τους και η υ­πό­στα­σή τους στο νέ­ο σώ­μα, στο­χεύ­ουν στη μέ­θεξη, που ο ί­διος ο καλ­λι­τέ­χνης α­να­ζη­τά σε ζη­τή­μα­τα που τον α­πα­σχο­λούν και που ο­ρί­ζουν τη δου­λειά του, ό­πως η “Εκ­προ­σώ­πη­ση”, ο “Εν­στερ­νι­σμός”, η “Εν­σάρ­κω­ση”. Τα έρ­γα του Γιώρ­γου Λάπ­πα, δια­θέ­τουν τον σάλο και το βου­η­τό προ­γε­νέ­στε­ρων συλ­λο­γι­κών ε­μπει­ριών. Αλ­λά και τη γνώ­ση του “α­νύ­παρ­κτου” που, ό­πως λέ­ει ο Μπω­ντλαίρ, “ο­μορ­φαί­νει το υ­παρ­κτό”.» Μα­ρί­α Μα­ρα­γκού

Σε συνεργασία με το Κέντρο Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης
ISBN 960-7980-94-8
350 σελ. / 24
x 28 εκ./ Έγ­χρω­μο / ελληνικά & αγγλικά / 41,80 Euro

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Τα έργα του Γ. Λάππα είναι σαν ποιήματα. Οι εντάσεις του κόκκινου, οι σκιές, ο συμβολισμός που κρύβεται πίσω από τα σχήματα αλλά και την κίνηση στα γλυπτά, υπενθυμίζουν τη σχέση μεταξύ εικαστικού δημιουργού και ποιητή. Ως εκ τούτου, η έκθεσή του στο Κέντρο Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης μπορεί να ιδωθεί ως μια νέα ποιητική συλλογή. Υπάρχει όμως κι ένα ακόμη έργο της έκθεσης: είναι ο κατάλογος των εκδόσεων futura που με πολύ μεράκι σχεδίασε ο Μιχάλης Παπαρούνης. Μονογραφικού χαρακτήρα η έξοχη δίγλωσση (ελληνικά - αγγλικά) έκδοση περιλαμβάνει μια επιλογή όλων των έργων του από το 1983 μέχρι το –σε εξέλιξη σήμερα– έργο “Τοπογραφικό τοπίο και φιγούρες”.»
- Φωτεινή Μπάρκα, εφημ. Ελευθεροτυπία, 16/5/2005

«Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης, ένα από τα λίγα δραστήρια κέντρα της ελληνικής επαρχίας, φιλοξενεί για όλο το καλοκαίρι την έκθεση ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες γλύπτες, του Γιώργου Λάππα. Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει μια εγκατάσταση, ειδικά σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο χώρο, η οποία, όπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης, κριτικός τέχνης και διευθύντρια του ΚΣΕΔΡ Μαρία Μαραγκού, “καλύπτει το αίτημα της ανάγνωσης του παρελθόντος μέσα από το σημερινό βλέμμα. Ο κορμός της έκθεσης και η ανάπτυξη του είναι οκτώ από τα πιο γνωστά έργα του γλύπτη. Πρόκειται για επιλογή που δεν στοχεύει στην ποιοτική συγκομιδή, αλλά κυρίως στη σύνθεση μιας κόκκινης μουσικής”. Αξίζει να επισημανθεί ότι με αφορμή την έκθεση, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις futura κατάλογος-μονογραφία για τον Γ. Λάππα.»
- Αυγουστίνος Ζενάκος, περ. «ΒΗΜ
agazino», εφημ. Το Βήμα της Κυριακής, 22/5/2005