D.-A.-F. De Sade: Διάλογος ιερωμένου και ετοιμοθάνατου

Ç á­ðï­äï­÷Þ ôïõ õ­ëé­óôé­êïý á­èå­ú­óìïý äåí êëï­íß­æåé ôçí áí­èñþ­ðé­íç ç­èé­êÞ ðïõ ðå­ñéÝ­÷å­ôáé óôï ñç­ôü: áò ìçí êÜ­íåéò óôïí Üë­ëï ü,ôé äåí èá ’èå­ëåò íá êÜ­íåé å­êåß­íïò óå å­óÝ­íá;
Ç Üñ­íç­óç ôïõ Èå­ïý äåí óõ­íå­ðÜ­ãå­ôáé ôçí Üñ­íç­óç ôïõ ðëç­óß­ïí; Áõ­ôü öáß­íå­ôáé íá åß­íáé ôï ðñü­âëç­ìá ðïõ ôß­èå­ôáé áñ­÷é­êÜ óôïí
Sade ü­ôáí, Ý­ãêëåé­óôïò Ý­ðåé­ôá á­ðü áõ­èáß­ñå­ôç á­ðü­öá­óç ôçò äé­êáéï­óý­íçò ôùí áí­èñþ­ðùí, ðñï­óÜ­ãå­ôáé å­íþ­ðéïí ôïõ äé­êá­óôç­ñß­ïõ ôçò óõ­íåß­äç­óÞò ôïõ. Áë­ëÜ, èá ðñï­÷ù­ñÞ­óåé á­êü­ìç ðá­ñá­ðÝ­ñá êáé èá á­íá­ñù­ôç­èåß: Ôé ãß­íå­ôáé ï ¸­íï­÷ïò, á­ðü ôç óôéã­ìÞ ðïõ êá­ôáñ­ãåßôáé ï Èå­üò, äç­ëá­äÞ ï ý­óôá­ôïò Êñé­ôÞò;

«Ε­τοι­μο­θά­να­τος: Φί­λε μου, α­πό­δει­ξέ μου την α­δρά­νεια της ύ­λης και θα α­πο­δε­χτώ την ύ­παρ­ξη του δη­μιουρ­γού σου· α­πό­δει­ξέ μου ότι η φύ­ση δεν εί­ναι αυ­τε­ξού­σια και θα σου ε­πι­τρέ­ψω να της α­να­γνω­ρί­σεις έ­να κυ­ρί­αρ­χο… Ο Θε­ός σου δεν εί­ναι τί­πο­τα πα­ρα­πά­νω α­πό μί­α μη­χα­νή που ε­σύ ο ίδιος ε­πι­νό­η­σες για να ε­ξυ­πη­ρε­τή­σει τα πά­θη σου, και την έ­κα­νες να κι­νεί­ται κα­τά τη φο­ρά τους· α­πό τη στιγ­μή, ό­μως, που θί­γει τα δι­κά μου πά­θη, θε­ω­ρώ σώφρον να την α­να­τρέ­ψω… Η ψυ­χή μου εί­ναι ό,τι η φύ­ση ε­πέ­λε­ξε να εί­ναι· δη­λα­δή το α­πο­τέ­λε­σμα των ορ­γά­νων με τα ο­ποί­α η ί­δια ευα­ρε­στή­θη­κε να με διαπλά­σει σύμ­φω­να με τις βου­λές και τις α­νά­γκες της. Και κα­θώς έ­χει ε­ξί­σου ανά­γκη α­πό α­ρε­τές ό­σο και α­πό α­μαρ­τί­ες, ό­ταν την ευ­χα­ρι­στού­σε να με ο­δη­γή­σει στις μεν, το έ­κα­νε, ε­νώ ό­ταν ή­θε­λε να με ρί­ξει στις δε, μου υ­πα­γό­ρευε επι­θυ­μί­ες και ε­γώ ευ­θύς πα­ρα­δι­νό­μουν σε αυ­τές. Διε­ρεύ­νη­σε τους νό­μους της αν θες να α­να­κα­λύ­ψεις τη μί­α και μο­να­δι­κή αι­τί­α της δι­κής μας αν­θρώ­πι­νης φαυ­λό­τη­τας, αλ­λά μην α­να­ζη­τή­σεις σε αυ­τούς άλ­λες αρ­χές πέρα α­πό τις θε­λή­σεις και τις α­νά­γκες της.»
D.-A.-F. de Sade

Προλεγόμενα-Επίμετρο: Pierre Klossowski
Μετάφραση - Επιμέλεια: Δημήτρης Γκινοσάτης

ISBN 978-960-6654-41-1
78
σελ. / 13 x 20,5 εκ. / 8,36 Euro