Θέοδωρος Γεωργίου: Στα υπόγεια της σκέψης και της ιστορίας. Δοκίμιο για τον Michel Foucault

Κα­νείς δεν μπο­ρεί να α­πο­σιω­πή­σει ό­τι έ­χουν γί­νει λά­θη κα­τά την α­νά­γνω­ση του Foucault. Πολ­λοί διά­βα­σαν τον φι­λό­σο­φο ως ιστο­ριο­γρά­φο και το έρ­γο του ως ι­στο­ριο­γρα­φί­α. Άλ­λοι πά­λι πε­ριο­ρί­στη­καν να το­νί­σουν τον ρι­ζο­σπα­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα της κρι­τι­κής του στη με­τα­φυ­σι­κή. Δεν έ­λει­ψαν και ε­κεί­νοι, οι ο­ποί­οι χα­ρα­κτή­ρι­σαν τον Foucault «με­τα­δο­μι­στή» και ε­πε­χεί­ρη­σαν να α­να­λύ­σουν τη σκέ­ψη του α­πό τη σκο­πιά του «με­τα­δο­μι­σμού». Το βιβλίο αυτό δεν στο­χεύ­ει να κα­τα­δεί­ξει τα ε­πι­στη­μο­λο­γι­κά α­το­πή­μα­τα της α­νά­γνω­σης του Foucault. Φι­λο­δο­ξεί να ε­πε­ξερ­γα­σθεί μια πρω­τό­τυ­πη ι­δέ­α α­να­γνώ­σε­ως, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α ο Foucault, μέ­σω της ρι­ζι­κής κρι­τι­κής του στην κλα­σι­κή με­τα­φυ­σι­κή και μέ­σω της ε­πα­να­στα­τι­κής θε­μα­τι­κής ι­στο­ριο­γρα­φί­ας του, συ­νέ­βα­λε στη δια­μόρ­φω­ση του με­τα­νε­ω­τε­ρι­κού συ­στή­μα­τος σκέ­ψης και γνώ­σης.

ISBN 960-7980-8-X
90 σελ. / 14,5
x 23 εκ. / 7,84 Euro

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Ο Φουκώ με το πολυσχιδές έργο του μας άφησε μια “κοινωνική οντολογία”. Με άλλα λόγια, μας μίλησε για τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τις δομές συγκρότησης της σκέψης και της κοινωνίας. Οι έρευνες του για την τρέλα και την σεξουαλικότητα είναι μοναδικές και αξεπέραστες. Ο Φουκώ μας απελευθέρωσε από το ζυγό της μεταφυσικής, και με την “κοινωνική οντολογία” του μας οδήγησε στο ξέφωτο που ονομάζεται κριτική σκέψη.»
- Εφημ. Κυριακάτικος Ριζοσπάστης, 1/6/2003