Θεόδωρος Γεωργίου: Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ό αιώνα

Το βιβλίο αυτό δεν φι­λο­δο­ξεί να ε­πι­λύ­σει προβλή­μα­τα της κοι­νω­νιο­λο­γί­ας της γνώ­σης ού­τε προ­βλή­μα­τα της ε­πι­στη­μο­λογί­ας. Οι φι­λο­δο­ξί­ες του α­νά­γο­νται στη θε­ω­ρη­τι­κή ε­κεί­νη προ­σπά­θεια η ο­ποί­α μπο­ρεί να κα­τα­γρά­ψει με ε­πι­στη­μο­λο­γι­κή σα­φή­νεια τι συ­νέ­βη στο ε­πί­πεδο των ι­δε­ών και της σκέ­ψης στη διάρκεια του 20ού αιώ­να. Το βιβλίο διαι­ρεί­ται σε τρί­α μέρη. Στο πρώ­το μέρος ε­ξε­τά­ζεται η ρι­ζι­κή κρι­τι­κή του υ­πο­κει­με­νο­κε­ντρι­κού φι­λο­σο­φι­κού πα­ραδείγ­μα­τος. Στο δεύ­τε­ρο μέρος α­να­λύ­ε­ται η γλωσ­σι­κή και ε­πι­κοι­νω­νια­κή στρο­φή στη φι­λο­σο­φί­α. Στο τρί­το μέρος α­να­λύ­ο­νται οι σύγ­χρο­νες τά­σεις της με­τα­νε­ω­τε­ρι­κής με­τα­φι­λο­σο­φί­ας, της ο­ποί­ας κύ­ριοι εκ­πρό­σω­ποι θε­ω­ρού­νται, με­τα­ξύ των άλ­λων, οι Γάλ­λοι φι­λό­σο­φοι Deleuze και Derrida. Το βι­βλί­ο α­παρ­τί­ζε­ται α­πό σαράντα κεί­με­να. Το κά­θε κεί­με­νο πε­ριλαμ­βά­νει την α­νά­πτυ­ξη των ι­δε­ών και των σκέ­ψε­ων ενός συγκεκριμένου φιλόσοφου.

ISBN 960-7980-42-5
261
σελ. / 14,5 x 23 εκ. / 14,56 Euro

ΕΓΡΑΨΑΝ

«Το παρόν βιβλίο λειτουργεί σαν το σχεδίασμα ενός χάρτη, σαν ένας “επιστημολογικός οδοδείκτης”, που φιλοδοξεί να προσανατολίσει τον αναγνώστη στο φιλοσοφικό τοπίο του 20ού αι. Ο Γεωργίου μας προτείνει ορισμένα διανοητικά εργαλεία για να σκεφτούμε έναν αιώνα που κυοφόρησε πολλές και απρόβλεπτες μεταβολές του φιλοσοφικού τρόπου σκέψης. Με 40 κείμενα που αναφέρονται σε ισάριθμους στοχαστές και στο έργο τους ο Γεωργίου επιχειρεί να φωτίσει αυτήν την κίνηση των φιλοσοφικών ιδεών, που εκθρονίζει το υποκείμενο και ανιχνεύει νέους τρόπους του σκέπτεσθαι.»
- Θανάσης Γιαλκέτση, περ. «Βιβλιοθήκη», εφημ. Ελευθεροτυπία, 12/12/2003